Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.


Ordinul Ministerului Muncii si al Ministerului Sanatatii Publice nr. 213/363 din 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 257, din 17.04.2009.

Avand in vedere prevederile art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul sanatatii
emit urmatorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 17 august 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele d), e) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„d) medic curant — orice medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania avizat anual, care isi desfasoara activitatea in unitati prestatoare de servicii medicale, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, respectiv cu casele teritoriale de pensii;
e) servicii medicale — totalitatea interventiilor medicale necesare rezolvarii unui caz, respectiv tratamentul medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, servicii si produse pentru reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
j) venitul brut realizat lunar — se defineste in conformitate cu prevederile cap. A «Contributia de asigurari sociale» sectiunea a II-a „Contributia de asigurari sociale (capitolul III din lege)” pct. 19 din Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicat asiguratilor prevazuti de Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

2. La articolul 2, litera k) se abroga.

3. La articolul 2, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
„n) furnizorii de servicii medicale — unitatile sanitare care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate si/sau cu casele teritoriale de pensii.”

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. — in vederea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala — CAEN, numarul de angajati, totalitatea veniturilor brute realizate lunar, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.”

5. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Declaratia pe propria raspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza careia angajatorul isi are sediul social.”

6. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Contractul individual de asigurare se incheie in forma scrisa si produce efecte numai pentru viitor, de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

(4) Contractul individual de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.”

7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Modificarea venitului asigurat inscris in contractul individual de asigurare se poate realiza prin incheierea unui act aditional la contractul individual de asigurare existent, in termen de 15 zile de la data cand a survenit.
(2) Actul aditional incheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.”

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. — Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. — Persoana asigurata care a suferit un accident de munca/o boala profesionala are dreptul la prestatiile prevazute de Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

10. La articolul 14, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Serviciile medicale prevazute la alin. (1) sunt acordate de furnizorii de servicii medicale definiti conform art. 2 lit. n).
(4) Serviciile medicale prevazute la alin. (1), acordate pentru cazurile de boli profesionale de unitatile sanitare cu personalitate juridica, aflate in relatie contractuala cu casele teritoriale de pensii, se deconteaza conform Procedurii de contractare si plata a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale in unitatile sanitare cu personalitate juridica, stabilita potrivit anexelor nr. 3—6, cuprinzand definitiile formulelor de calcul utilizate. Modelul de contract se stabileste prin decizie a presedintelui CNPAS.”

11. La articolul 14, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
„(9) in cazul unui accident de munca sau al unei boli profesionale ce afecteaza lucratorii romani care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care Romania are incheiat un acord bilateral, serviciile medicale vor fi acordate de statul respectiv.
(10) Cheltuielile generate de serviciile medicale respective vor fi suportate de institutia competenta din statul unde este asigurat lucratorul. Acestea vor fi suportate la nivelul prevazut in statul in care se acorda aceste servicii.”

12. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Pentru situatiile in care fisele de declarare a cazului de boala profesionala BP2 nu se mai regasesc, directia de sanatate publica emite la solicitare, in conformitate cu prevederile legale, in baza inregistrarilor pe care le detine, un duplicat al fisei BP2, stampilat si semnat pentru conformitate.”

13. La articolul 16, alineatele (2), (3), (6), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Furnizorii de servicii medicale vor depune la casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale factura insotita de desfasuratoarele activitatilor realizate pentru fiecare persoana asigurata, in vederea decontarii acestora, potrivit legii.
(3) Pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare cu personalitate juridica aflate in relatie contractuala directa cu casele teritoriale de pensii, unitatile sanitare respective vor emite, in vederea decontarii, cate o factura si desfasuratorul activitatilor realizate, pentru fiecare caz tratat in parte si distinct pentru prestatiile medicale acordate in scopul investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii.
(6) Decontarea serviciilor medicale acordate asiguratilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de munca al accidentului sau de caracterul de profesionalitate al bolii si numai dupa confirmarea acestora, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 135 alin. (5) si (6) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor cu boala profesionala confirmata dupa data de 1 ianuarie 2005, in unitatile sanitare cu personalitate juridica, se suporta de casele teritoriale de pensii cu care au contract de furnizare de servicii medicale, urmand a se efectua decontarea cu casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are sediul social angajatorul care a inregistrat boala profesionala.
(8) Decontarea serviciilor medicale acordate lucratorilor romani asigurati conform prevederilor legislatiei romane in vigoare, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care Romania are incheiat acord bilateral, se va realiza in conformitate cu facturile si documentele justificative emise de institutia competenta din statul respectiv si formularele comunitare aferente.”

14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18. — (1) Casele teritoriale de pensii vor efectua decontarea serviciilor medicale prevazute la art. 14 alin. (1)—(4) pentru fiecare persoana asigurata, in functie de:
a) confirmarea caracterului de munca al accidentului si a caracterului de profesionalitate al bolii prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 ori adeverinta de confirmare de la directia de sanatate publica, elaborate conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca — FIAM, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2007, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;
b) documentele justificative, respectiv factura si desfasuratorul activitatilor realizate de catre furnizorii de servicii
medicale, pentru asiguratii care au beneficiat de servicii medicale ca urmare a accidentelor de munca sau a bolilor profesionale;

Serviciile de medicina muncii au la baza Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Hotararea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 publicata in monitorul oficial nr. 332 din 17 mai 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

Conform Legii nr. 319/2006, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au o serie de obligatii printre care si cea de a angaja numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;

Masurile prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. Aceste masuri vor fi stabilite astfel incat fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate.

Supravegherea sanatatii lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor.

Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii.

Obligatiile angajatorilor:
Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului asupra sanatatii lucratorilor.
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

Examenul medical al lucratorilor la angajarea in munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul ii va desemna sa lucreze privind:
     a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
     b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
     c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
     d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii.

Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:
     a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
     b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;
     c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 ( Hotararea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 ).

In situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior.

Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:
     a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;
     b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;
     c) diagnosticarea bolilor profesionale.

Ergonomia la birou


 

Principii ale ergonomiei – Ergonomia fizică poate fi rezumată într-o serie de principii.
Vei observa că poţi să aplici aceste principii la muncă, acasă sau in oricare alt loc.
Principii ale ergonomiei – Folosirea ochelarilor ergonomici.
Ergonomia nu este dificilă. Ea îţi cere să priveşti din altă perspectivă activităţile din rutina cotidiană- pune-ţi ochelarii ergonomici!
 

Citeste mai mult in :Ergonomia la birou

Principiile unei vieti sanatoase

Intreg organismul , inclusiv sistemul imunitar, functioneaza mai bine atunci cand este protejat de asalturile nocive ale mediului inconjurator.
Prima linie de aparare impotriva bolii este stilul de viata sanatos iar respectarea recomandarilor urmatoare reprezinta un pas important in mentinerea unui sistem imunitar puternic.

  • Nu fuma !
  • Consuma fructe, legume si cereale integrale si elimina  grasimile saturate !
  • Fa exercitii in mod regulat !.
  • Mentine-ti greutatea in limitele sanatoase !
  • Mentine-ti tensiunea sub control !
  • Alcoolul trebuie consumat cu moderatie !
  • Dormi minim 6 ore !
  • Evita infectiile prin spalare pe maini si gatirea alimentelor.
  • Programeaza-te periodic la medic pentru control,  in functie de varsta si categoria de risc din care faci parte !